Polityka prywatności

POLITYKA POUFNOŚCI

Dnia: 21/05/2018

Ochrona Danych osobowych użytkowników należy do naszych priorytetów. Stosujemy poniższą politykę poufności („Polityka Poufności”) w odniesieniu do naszych witryn internetowych oraz naszej aplikacji mobilnej (zwanych łącznie „Stroną”). Służy ona do prezentacji warunków przetwarzania i ochrony Danych osobowych użytkowników.

W odniesieniu do Polityki Poufności, wyrażenie „Dane Osobowe” lub „Dane” oznacza jakąkolwiek informację umożliwiającą identyfikację użytkownika, bezpośrednią lub pośrednią, między innymi na podstawie używanego urządzenia, tzn. komputera, tabletu, smartfona, itp..

Korzystając z naszej Strony, użytkownik potwierdza zapoznanie się z naszą Polityką Poufności. W razie wprowadzenia zmian do warunków przetwarzania danych użytkownika, nasza Polityka Poufności zostanie poddana aktualizacji, a użytkownik zostanie powiadomiony o tym pocztą elektroniczną i/lub odpowiednią informacją przy okazji najbliższej wizyty na Stronie.

Spis treści

1. Przetwarzanie i ochrona Danych.
2.Gromadzenie Danych.
3.Przetwarzanie i wykorzystanie Danych.
4. Jak długo przechowujemy Dane.
5.Komu przekazujemy Dane.
6.Transfer danych poza Unię Europejską.
7.Prawa i uprawnienia użytkowników.
8.Zabezpieczenie i poufność płatności.
  o Nasze metody walki z oszustwami związanymi z użyciem karty bankowej.
  o Zapisanie numeru karty bankowej do przyszłych płatności.
9.Sieci społecznościowe.
10.Pliki „cookie”.

1. Przetwarzanie i ochrona danych użytkownika.

Spółka vipsters.com by Showroomprive.com, filia grupy SRP GROUPE, SARL (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) o kapitale zakładowym w wysokości 120 169 260 euro, z siedzibą pod adresem ZAC de la Montjoie – 1 rue des blés – 93210 La Plaine Saint-Denis, Francja, wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek (RCS) miasta Bobigny pod numerem 538 811 837 (zwana dalej „vipsters.com by Showroomprive.com”, „my”) jest odpowiedzialna za przetwarzanie Danych Osobowych użytkowników zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszej polityce.

vipsters.com by Showroomprive.com zatrudnia osobę odpowiedzialną za ochronę danych i posiada dział „Privacy”, z którym można skontaktować się, pisząc na adres elektroniczny: privacy@showroomprive.net vipsters.com by Showroomprive.com lub pocztowy: Cellule Privacy, ZAC de la Montjoie – 1 rue des blés – 93210 La Plaine Saint-Denis, Francja.

2. Gromadzenie Danych użytkownika.

Podczas korzystania z naszej Strony i usług, możemy gromadzić poniższe Dane dotyczące użytkownika :

- nazwisko, imię;

- adres pocztowy;

- adres e-mail;

- adres IP;

- hasło;

- historia zamówień i numery transakcji;

- historia odwiedzin i przeglądanych elementów na Stronie;

- numer karty bankowej (za pośrednictwem naszych usługodawców odpowiedzialnych za zarządzanie płatnościami, zgodnie z warunkami opisanymi w artykule 8 poniżej).

Jeśli użytkownik zaloguje się na naszej Stronie poprzez identyfikację na Facebooku, będziemy mieć również dostęp do informacji widniejących na jego publicznym profilu i, w zależności od wybranych opcji identyfikacji, do adresu elektronicznego podanego na Facebooku.

Ponadto, inne Dane mogą być gromadzone automatycznie podczas odwiedzania Strony. Lista kategorii danych objętych tym procesem jest podana w artykule 10 dotyczącym plików „cookie”.

Wspomniane Dane mogą być gromadzone w poniższych sytuacjach:

- zakładanie konta na Stronie lub identyfikacja poprzez Facebook;

- składanie zamówień;

- przeglądanie Strony;

- udział w organizowanej przez nas grze/konkursie;

- kontakt z naszym działem obsługi klienta.

3. Przetwarzanie i wykorzystanie Danych użytkownika.

Dane użytkownika są wykorzystywane do następujących celów:

- zarządzanie zamówieniami użytkownika (np. dostawa, zarządzanie reklamacjami, serwis posprzedażowy, zarządzanie sporami), zgodnie z umową sprzedaży zawartą między użytkownikiem a nami w chwili zakupu produktu na naszej Stronie;

- dostarczanie użytkownikowi naszych ofert handlowych w oparciu o nasz uzasadniony interes, by zapewnić klientom jak najlepsze doświadczenie przy korzystaniu z naszej Strony;

- personalizowanie treści wysyłanych użytkownikowi i proponowanych mu ofert, w oparciu o przeglądane elementy na Stronie i dokonane wcześniej zakupy, zgodnie z wyrażoną uprzednio zgodą;

- przekazywanie użytkownikowi ofert naszych partnerów zgodnie z wyrażoną uprzednio zgodą;

- prowadzenie statystyk handlowych i analizowanie naszych narzędzi marketingowych (np. zapisywanie ilości wyświetleń i aktywności na naszych witrynach handlowych, opracowanie statystyk częstotliwości wyświetlania danych elementów na Stronie), w oparciu o nasz uzasadniony interes, aby móc zrozumieć i doskonalić wydajność naszej Strony;

- przeciwdziałanie oszustwom (np. wdrażanie środków zabezpieczających przed oszustwami związanymi z użyciem karty bankowej), w oparciu o nasz uzasadniony interes, by zapewnić bezpieczeństwo transakcji dokonywanych na naszej Stronie zgodnie z warunkami opisanymi w artykule 8 poniżej.

4. Jak długo przechowujemy Dane Osobowe.

Z zastrzeżeniem rozporządzeń dotyczących numerów kart bankowych i przeciwdziałaniu oszustwom, opisanych w artykule 8 poniżej, Dane Osobowe użytkownika będą przechowywane w naszej aktywnej bazie danych nie dłużej niż 3 lata od daty ostatniej aktywności użytkownika, czyli:

- ostatniego zakupu;

- ostatnich odwiedzin naszej Strony, z zastrzeżeniem zalogowania się użytkownika na swoim koncie i przeglądania przez niego naszych stron;

- ostatniego kontaktu z naszym działem obsługi klienta;

- otwarcia linku z hipertekstem z naszego newslettera lub innego e-maila o charakterze handlowym wysłanego przez nas użytkownikowi (za jego zgodą).

Przed wygaśnięciem tego terminu, skontaktujemy się z użytkownikiem, aby dowiedzieć się, czy pragnie on zachować swoje konto. W razie przeczącej odpowiedzi lub braku reakcji ze strony użytkownika, zamkniemy jego konto i usuniemy jego Dane z naszej aktywnej bazy. Na tym etapie, użytkownik nie będzie już mógł zalogować się na swoim koncie przy użyciu dawnych danych indentyfikacyjnych i będzie musiał założyć nowe konto.

Po usunięciu danych użytkownika z naszej aktywnej bazy, w trosce o wywiązanie się z obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych, jak również w celu umożliwienia zarządzania ewentualnymi reklamacjami, w granicach obowiązujących terminów ważności, będą one tymczasowo archiwizowane. W przypadku późniejszej archiwizacji danych użytkownika, zostaną one poddane automatycznej i nieodwracalnej anonimizacji.

W każdym przypadku i zgodnie z artykułem 7 poniżej, użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia całości lub części jego danych, sprzeciwić się ich przetwarzaniu lub zażądać ograniczenia przetwarzania tych danych.

5. Komu przekazujemy Dane Osobowe.

Dane Osobowe użytkownika mogą zostać przekazane poniższym jednostkom spoza Showroomprivé.com:

• Nasi usługodawcy, którzy pomagają nam w dostarczaniu klientom usług, np. zajmując się pod naszą kontrolą całością lub częścią operacji przetwarzania danych użytkownika. Są nimi:

- Nasz dostawca hostingu internetowego z siedzibą w Marsylii, dzięki któremu możemy przechowywać wszystkie Dane użytkownika;

- Nasi usługodawcy odpowiedzialni za zarządzanie i bezpieczeństwo płatności dokonywanych na naszej Stronie;

- Nasi usługodawcy odpowiedzialni za przygotowanie i dostawę naszych produktów;

- Nasi usługodawcy odpowiedzialni za prowadzenie kampanii reklamowych, marketingowych i handlowych;

- Niektóre jednostki grupy SRP, w trosce o wywiązanie się z obowiązków prawnych, zapobieganie oszustwom i zabezpieczanie naszych narzędzi.

• Nasi partnerzy handlowi, w przypadku, gdy usługa, z której korzysta klient jest świadczona przy współpracy z nimi. Każda ze stron będzie wówczas przetwarzała Dane użytkownika.

• Możemy również udostępniać całość lub część Danych użytkownika osobie trzeciej w poniższych przypadkach:

- Użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę;

- Jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo, w odpowiedzi na wyraźne żądanie państwowego urzędu lub w ramach procedury sądowej;

- Dokonujemy sprzedaży lub transferu całości lub części naszej działalności lub naszych aktywów, np. w ramach fuzji lub sprzedaży. Wspomniane operacje mogą wiązać się z wcześniejszymi audytami przeprowadzanymi przez specjalistów i wymagającymi zastosowania odpowiednich gwarancji i środków zapewniających poszanowanie poufności udostępnianych danych. W przypadku efektywnego przeprowadzenia operacji transferu lub sprzedaży naszych aktywów wraz z danymi użytkownika, wdrożymy procedury informacyjne umożliwiające zagwarantowanie użytkownikowi korzystanie z przysługujących mu praw dotyczących jego Danych.

6. Transfer Danych poza Unię Europejską

Może zaistnieć sytuacja, w której Dane użytkownika zostaną przekazane lub będą przechowywane na serwerach należących do nas lub do naszych partnerów. Na przykład, Dane gromadzone w ramach obsługi klienta mogą być przekazywane naszym usługodawcom znajdującym się poza obszarem Unii Europejskiej. Wspomniane serwery mogą znajdować się w dowolnym miejscu na świecie, w krajach, w których obowiązujące prawo zapewnia inny poziom ochrony danych. Niemniej jednak zobowiązujemy się do podjęcia koniecznych kroków, by utrzymać właściwy poziom poufności i bezpieczeństwa. Tytułem przykładu, możemy wymagać od naszych podwykonawców i usługodawców wdrożenia wszelkich środków zapewniających ten sam poziom ochrony, co obowiązujące wymogi dotyczące ochrony danych osobowych.

7. Prawa i uprawnienia użytkowników

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych, użytkownik może korzystać z poniższych praw w stosunku do vipster.pl byShowroomprivé.com:

- Dostęp do swoich danych, polecenie wprowadzenia poprawek, usunięcia lub przenoszenia tych danych;

- Wycofanie swojej zgody na przyszłe przetwarzanie całości lub części danych;

- Sprzeciw wobec przetwarzania danych lub zażądanie ograniczenia ich przetwarzania;

Użytkownik może skorzystać z tych praw, wypełniając nasz formularz internetowy lub pisząc do nas na adres elektroniczny: obslugaklienta@vipsters.com vipsters.com by Showroomprive.com lub pocztowy: vipsters.com by Showroomprive.com 1, rue des blés 93210 La Plaine Saint Denis, Francja, załączając potwierdzenie tożsamości i podając:

- Swoje nazwisko, imię, adres e-mail;

- Temat wniosku;

- Adres, na który użytkownik pragnie otrzymać odpowiedź;

Odpowiemy w terminie do 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku przez nasze działy.

Użytkownik dysponuje również prawem do złożenia reklamacji w odpowiednim urzędzie nadzoru.

8. Zabezpieczenie i poufność płatności

Przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dokonywanych przez użytkownika zakupów. Z tego względu, dokonywane transakcje są poufne, szyfrowane i chronione protokołem SSL (Secure Sockets Layer). Podczas płatności za zamówienie przy użyciu karty bankowej, transakcja jest dokonywana między użytkownikiem a grupą PayPal lub grupą Paydot, cenionymi za ich niezawodność w dziedzinie transakcji internetowych.

Korzystamy z kilku procedur mających na celu zapobieganie oszustwom:

- Po kliknięciu na przycisk „Zatwierdź” podczas składania zamówienia, nasz bank dokonuje weryfikacji ważności numeru karty bankowej i sprawdza, czy nie została ona zastrzeżona;

- Korzystamy również z programu „3D Secure” służącego do walki z oszustwami. W momencie dokonywania płatności online, przed sfinalizowaniem transakcji, użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie tożsamości (poprzez przekierowanie na stronę banku użytkownika, otrzymanie SMS-u lub pytań weryfikacyjnych np. o datę urodzenia czy kod pocztowy, itp.);

- Ponadto, wprowadziliśmy zautomatyzowany system walki z oszustwami związanymi z użyciem karty bankowej. Dlatego możemy przeprowadzać kontrole mające na celu sprawdzenie rzeczywistej tożsamości użytkownika i jego lokalizacji. W ramach tego systemu możemy przeprowadzić weryfikację dostarczonych nam informacji (takich jak nazwisko, imię, adres e-mail, adres dostawy, itp.) oraz używanego adresu IP na podstawie historii zamówień i transakcji przeprowadzonych przez danego użytkownika, cech danego zamówienia i używanej karty bankowej (typ, kraj wydania i częściowe numery podane przez banki i instytucje płatnicze, składające się wyłącznie z czterech pierwszych cyfr i dwóch ostatnich oraz daty ważności). W stosownych przypadkach możemy poprosić użytkownika o przesłanie nam drogą elektroniczną kopii recto dowodu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania wydanego nie później niż trzy (3) miesiące przed przekazaniem. Wspomniane dokumenty nie są przechowywane dłużej niż wymaga tego procedura weryfikacji i nie są przekazywane osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia i zablokowania konta. W przypadku nieotrzymania wymaganych dokumentów potwierdzających tożsamość w wyznaczonym terminie, zamówienie użytkownika zostanie anulowane, lecz jego konto nie zostanie zablokowane. Użytkownik zostanie poinformowany o tej procedurze drogą elektroniczną.

W ramach powyższej procedury, przypominamy, iż użytkownik ma prawo do skorzystania z wszystkich praw wymienionych w artykule 1-6 powyżej.

Nie przechowujemy danych bankowych użytkownika na naszych serwerach. Dlatego użytkownik musi je każdorazowo wprowadzać w odpowiednim polu podczas finalizowania danego zamówienia. Niemniej jednak, z zastrzeżeniem wyrażenia odpowiedniej zgody przez użytkownika, jego dane bankowe mogą być przechowywane w bezpieczny sposób przez usługodawców odpowiedzialnych za zarządzanie płatnościami, wybranych przez vipsters.com by Showroomprive.com, w celu wykorzystania ich podczas kolejnych płatności na Stronie. W tym celu wystarczy zaznaczyć pole „Zapamiętaj moje dane” w momencie dokonywania płatności.

Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia zapisanej karty bankowej:

- Udając się do zakładki „Moje informacje” a następnie „Zapisane karty” i klikając na mały krzyżyk; lub

- Pisząc do nas na adres e-mail: obslugaklienta@vipsters.com

9. Sieci społecznościowe

Podobnie jak większość użytkowników, jesteśmy obecni w wielu sieciach społecznościowych, takich jak Facebook. Użytkownik może je odnaleźć na naszej Stronie w różnych sytuacjach:

- Podczas logowania się na naszej stronie poprzez swoje konto na Facebooku. Jak podaliśmy w artykule 2 powyżej, będziemy mieli wówczas dostęp do informacji z publicznego profilu użytkownika i, w zależności od wybranych przez niego opcji na Facebooku, do podanego tam adresu elektronicznego. Jednocześnie podkreślamy, iż nigdy nie publikujemy żadnych informacji na profilu Facebook użytkownika;

- Gdy użytkownik udostępnia sprzedawane przez nas produkty w sieciach społecznościowych.

Każda sieć społecznościowa dysponuje własną polityką poufności. Zachęcamy do zapoznania się z nią.

10. Pliki „cookie”

Słowo „Cookie(s)” oznacza plik pozostawiony i odczytywany podczas przeglądania strony internetowej lub poczty elektronicznej, instalacji lub użytkowania danego oprogramowania czy aplikacji mobilnej, niezależnie od typu używanego urządzenia.

Nasza strona dysponuje plikami „cookie” różnego typu, spełniającymi różne zadania. W celu dokonania zmian w plikach cookies,, wejdź w ustawienia swojego profilu.

Użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić instalacji wspomnianych plików „cookie” zgodnie z opisanymi poniżej warunkami. Pragniemy podkreślić, że ustawienia zostaną uwzględnione w ciągu 24 godzin od wyrażenia takiego życzenia. Pliki „cookie” użytkownika są ważne przez okres 13 miesięcy.

Użytkownik może w dowolnej chwili zarządzać warunkami umieszczania i użytkowania danych zebranych za pośrednictwem plików „cookie”.

Jak zarządzać plikami „cookie” za pośrednictwem swojej przeglądarki

Poniżej przedstawiamy metody zarządzania plikami „cookie” w poszczególnych przeglądarkach. Konfiguracja każdej przeglądarki jest opisana w menu pomocy przeglądarki. Tytułem przykładu:

• Pour Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

W menu Internet Explorer, udać się do „Opcje internetowe”;

W zakładce „Prywatność” kliknąć na przycisk „Zaawansowane”;

Zaznaczyć pole „Ignoruj automatyczne zarządzanie plikami cookie”;

Następnie wybrać: „Akceptuję” przy wewnętrznych plikach cookie i „Odrzucam” przy zewnętrznych plikach cookie;

Zapisać zmiany i kliknąć na „OK”.

• Pour Safari™ : htttp://docs.info.apple.com/article.htlm?path=Safari/3.0/fr/9277.htlm

W menu Safari, wybrać „Preferencje”;

Przejść do zakładki „Bezpieczeństwo”;

Przy „Akceptuję pliki cookie” wybrać „Pochodzące wyłącznie z odwiedzanych przeze mnie stron”.

• Pour Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlmr=en

W menu Chrome wybrać „Ustawienia”;

Kliknąć na „Wyświetl zaawansowane ustawienia”;

Przejść do części „Poufność”;

Kliknąć na zakładkę „Ustawienia treści”;

W części „Cookie” (pierwszy paragraf), zaznaczyć pole „Blokuj pliki cookie innych firm”;

Zapisać zmiany i kliknąć na „OK”.

• Pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Na stronie głównej Firefox, kliknąć na zakładkę „Ustawienia”;

Wybrać panel „Prywatność”;

W zakładce „Historia” przy opcji „Zasady przechowywania”, wybrać „Korzystaj ze personalizowanych ustawień w historii”;

W menu rozwijanym „Akceptuj zewnętrzne pliki cookie”, wybrać „Nigdy”;

Zapisać zmiany i kliknąć na „OK”.

W przypadku innych przeglądarek i urządzeń mobilnych, zachęcamy do udania się na oficjalną stronę internetową przeglądarki lub producenta urządzenia lub zapoznania się z dostarczoną dokumentacją.

Ustawienia plików „cookies”